Here in Advisor.Travel we always try to provide the members of our community with the most interesting and relevant information for them. In order to determine what you like and where you've been, let's play a simple game: we will show you pictures of popular sites and attractions all over the world, and you - answer whether you have been there already, if you like it or show the place no. To do this, click on the appropriate button above the photo. Let's start!

Յոսեմիթե ազգային պարկ

National parks
I want to visit this place! I have been here already! I don't like

Յոսեմիթե ազգային պարկ, գտնվում է ԱՄՆ-ի հարավ-արևմտյան հատվածում, ներգրաված է Կալիֆոռնիա նահանգի մեջ, իշխանությունների հրամանով պարկը 1864 համարվեց պաշտպանված տարածք։

Էյֆելյան աշտարակ

Towers
I want to visit this place! I have been here already! I don't like

Էյֆելյան աշտարակ (ֆրասերեն` La Tour Eiffel) - կառուցվել է 1887-1889թթ-ին: